ขั้นตอนการติดตั้งGT Designer3 (GOT2000) มีดังนี้

รูปที่1

1.ดับเบิลคลิกไฟล์ gtd3_2000-e เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

รูปที่2

2.กดOK

รูปที่3

3.กดNext

รูปที่4

4. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน, ชื่อบริษัท และproduct ID –> 5. กดNext

รูปที่5

6.กดNext

รูปที่6

7. กดNext

รูปที่7

8. คลิกเลือกContinue Anyway

รูปที่8

9. กดYes–>10. กดOK

รูปที่9

11. กดOK

รูปที่10

13. กดเลือกrestart computer —> 14. กดFinish

รูปที่11

15. กดดับเบิลคลิกที่short cut GT Designer3เพื่อเปิดโปรแกรม เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วที่Title barจะแสดงชื่อโปรแกรมGT Designer3(GOT2000) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้กับGOT2000 ถ้าต้องการใช้GOT1000 จะต้องเลือกรุ่นเป็นGOT1000ทีหลัง และเมื่อเลือกเป็นGOT1000แล้ว ที่Title barจะแสดงชื่อโปรแกรมGT Designer3 ดังรูป12

รูปที่12