การติดตั้งGT Designer3 (GOT1000)

ขั้นตอนการติดตั้งGT Designer3 (GOT1000) มีดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไฟล์setup เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ 2. กดOK 

3. กดNext

4. ตั้งชื่อผู้ใช้งาน ชื่อบริษัท และproduct ID  –> 5. กดNext

6. กดNext

  7. กดNext

8. กดYes –>9. กดOK

10. กดFinish

11. กดดับเบิลคลิกที่short cut GT Designer3เพื่อเปิดโปรแกรม เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วที่Title barจะแสดงชื่อโปรแกรมGT Designer3 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้กับGOT1000เท่านั้น